Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor https://belgianfilipinolovers.be

Deze voorwaarden zijn vertaald vanuit de Engelse versie, bekijk het origineel. Dit heeft altijd voorrang. Belgisch recht van toepassing.

Invoering

Welkom bij https://belgianfilipinolovers.be. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door https://belgianfilipinolovers.be. Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, hulpmiddelen, diensten, producten en hulpmiddelen die wij bieden, begrijpt u en stemt u in met het accepteren en naleven van de volgende algemene voorwaarden zoals vermeld in dit beleid (hierna te noemen ‘Gebruikersovereenkomst’), samen met de algemene voorwaarden zoals vermeld in ons Privacybeleid (raadpleeg het onderstaande Privacybeleid voor meer informatie).

Deze overeenkomst is van kracht vanaf 7 april 2018.

We behouden ons het recht voor deze Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Gebruikersovereenkomst periodiek te herzien om uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen zal erkenning en instemming met de gewijzigde algemene voorwaarden vormen.

Verantwoordelijk gebruik en gedrag

Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, middelen, diensten, producten en hulpmiddelen die wij u direct of indirect verstrekken (hierna ‘Resources’ genoemd), stemt u ermee in deze bronnen alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor is toegestaan ​​door (a) de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst, en (b) toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online werkwijzen of richtlijnen.

Waarin, begrijp je dat:

een. Om toegang te krijgen tot onze bronnen, kan het zijn dat u bepaalde informatie over uzelf (zoals identificatie, contactgegevens, enz.) Moet verstrekken als onderdeel van het registratieproces of als onderdeel van uw vermogen om de hulpbronnen te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat de door u verstrekte informatie altijd juist, correct en actueel is.

b. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle aanmeldingsgegevens die zijn gekoppeld aan een account dat u gebruikt voor toegang tot onze bronnen. Bijgevolg bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account / s plaatsvinden.

c. Toegang tot (of poging tot) toegang tot onze bronnen op elke andere manier dan door middel van de middelen die wij bieden, is ten strengste verboden. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u geen toegang krijgt tot (of probeert te krijgen tot) onze bronnen via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.

d. Het is ten strengste verboden deel te nemen aan activiteiten die onze bronnen verstoren of storen, inclusief de servers en / of netwerken waar onze bronnen zich bevinden of verbonden zijn.

e. Het is ten strengste verboden om onze bronnen te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of doorverkopen.

f. U bent als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen, verliezen of schade die we direct of indirect oplopen of lijden als gevolg van ongeoorloofde activiteiten die door u worden uitgevoerd, zoals hierboven uitgelegd, en die strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid kan veroorzaken.

g. We kunnen op onze website verschillende open communicatiehulpmiddelen aanbieden, zoals blogs, blogposts, openbare chat, forums, prikborden, nieuwsgroepen, productbeoordelingen en recensies, verschillende sociale-mediaservices, enz. U begrijpt dat we over het algemeen niet screen of volg de inhoud die door gebruikers van deze verschillende communicatiehulpmiddelen wordt geplaatst, wat betekent dat als u ervoor kiest om deze hulpmiddelen te gebruiken om elk type inhoud op onze website in te dienen, het uw persoonlijke verantwoordelijkheid is om deze hulpmiddelen op een verantwoordelijke en ethische manier te gebruiken . Door informatie te plaatsen of anderszins open communicatiehulpmiddelen te gebruiken zoals vermeld, stemt u ermee in dat u geen inhoud zult uploaden, plaatsen, delen of anderszins zult verspreiden die:

ik. Is illegaal, bedreigend, lasterlijk, beledigend, intimiderend, intimiderend, frauduleus, bedrieglijk, invasief, racistisch of bevat een suggestieve, ongepaste of expliciete taal;
ii. Inbreuken op handelsmerken, octrooien, bedrijfsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van een partij;
Iii. Bevat alle soorten ongeautoriseerde of ongevraagde reclame;
Iiii. Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief eventuele medewerkers of vertegenwoordigers van https://belgianfilipinolovers.be.

We hebben het recht om naar eigen goeddunken alle inhoud te verwijderen die naar ons oordeel niet voldoet aan deze gebruikersovereenkomst, samen met inhoud waarvan we vinden dat deze aanstootgevend, schadelijk, aanstootgevend, onnauwkeurig of in strijd is met auteursrechten van derden. of handelsmerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten bij het verwijderen van dergelijke inhoud.Als u inhoud plaatst die we verwijderen, stemt u hierbij in met een dergelijke verwijdering en stemt u ermee in af te zien van enige vordering op ons.

h. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of andere externe gebruikers van onze website wordt geplaatst. Content die door u wordt geplaatst met behulp van open communicatie-instrumenten op onze website, mits deze niet in strijd is met of inbreuk maakt op auteursrechten of handelsmerken van derden, wordt het eigendom van https://belgianfilipinolovers.be, en geeft als zodanig ons een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, exclusieve licentie om te reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, publiceren, publiekelijk weergeven en / of distribueren naar eigen goeddunken. Dit verwijst alleen naar en is van toepassing op inhoud die is geplaatst via open communicatiehulpmiddelen, zoals beschreven, en verwijst niet naar informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces, noodzakelijk om onze bronnen te gebruiken. Alle informatie die wordt verstrekt als onderdeel van ons registratieproces wordt gedekt door onze   privacybeleid .

ik. U stemt ermee in om https://belgianfilipinolovers.be en haar moedermaatschappij en gelieerde ondernemingen en hun bestuurders, functionarissen, managers, werknemers, donateurs, agenten en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria als gevolg van een schending van deze gebruikersovereenkomst of het niet nakomen van enige verplichtingen met betrekking tot uw account die u of een andere persoon die uw account gebruikt, heeft opgelopen. We behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging van elke claim over te nemen waarvoor we op grond van deze gebruikersovereenkomst recht hebben op schadevergoeding. In dat geval zult u ons de medewerking verlenen die redelijkerwijs door ons wordt gevraagd.

Privacy

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we een afzonderlijk privacybeleid opgesteld om in detail uit te leggen hoe we uw privégegevens verzamelen, beheren, verwerken, beveiligen en opslaan. Ons privacybeleid valt onder de reikwijdte van deze gebruikersovereenkomst. Om ons privacybeleid in zijn geheel te lezen,   Klik hier .

Beperking van garanties

Door onze website te gebruiken, begrijpt u en stemt u ermee in dat alle bronnen die wij verstrekken “as is” en “as available” zijn. Dit betekent dat we u niet vertegenwoordigen of u niet garanderen dat:
i) het gebruik van onze middelen voldoet aan uw behoeften of vereisten.
ii) het gebruik van onze middelen zal ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zijn.
iii) de informatie verkregen door het gebruik van onze middelen zal accuraat of betrouwbaar zijn, en
iv) defecten in de werking of functionaliteit van door ons ter beschikking gestelde hulpbronnen worden hersteld of gecorrigeerd.

Verder begrijpt u en stemt u ermee in dat:

v) alle inhoud die wordt gedownload of anderszins wordt verkregen door het gebruik van onze bronnen, naar eigen goeddunken en op eigen risico wordt gedaan en dat u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computer of andere apparaten voor gegevensverlies als gevolg van het downloaden van dergelijke inhoud.
vi) geen informatie of advies, hetzij uitgesproken, impliciet, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van https://belgianfilipinolovers.be of via enige door ons verstrekte informatie, creëert enige garantie, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, met uitzondering van die uitdrukkelijk uiteengezet in deze gebruikersovereenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

In combinatie met de beperking van garanties zoals hierboven uitgelegd, begrijpt en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat elke vordering op ons beperkt zal zijn tot het bedrag dat u hebt betaald, indien van toepassing, voor het gebruik van producten en / of diensten. Https://belgianfilipinolovers.be is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade of schadevergoeding die door u kan worden geleden als gevolg van het gebruik van onze bronnen, of als gevolg van enige wijzigingen, gegevensverlies of corruptie, annulering, verlies van toegang of downtime in de mate dat toepasselijke aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing zijn.

Auteursrechten / Handelsmerken

Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op https://belgianfilipinolovers.be, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, websitenaam, code, afbeeldingen en logo’s zijn het intellectuele eigendom van https://belgianfilipinolovers.be en worden beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht. Elk ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van enige inhoud op deze site is ten strengste verboden, tenzij specifiek geautoriseerd door https://belgianfilipinolovers.be.

Beëindiging van gebruik

U stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot onze website en hulpbronnen geheel of gedeeltelijk kunnen opschorten of beëindigen, met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van deze gebruikersovereenkomst. Elke vermoedelijke illegale, frauduleuze of beledigende activiteit kan een reden zijn om uw relatie te beëindigen en kan worden verwezen naar de juiste wetshandhavingsautoriteiten. Bij opschorting of beëindiging, zal uw recht op gebruik van de hulpbronnen die wij bieden onmiddellijk worden stopgezet en behouden wij ons het recht voor om informatie die u in ons bezit heeft te verwijderen of verwijderen, inclusief account- of aanmeldingsgegevens.

Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerd door https://belgianfilipinolovers.be. Het is toegankelijk voor de meeste landen over de hele wereld. Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de statuten en wetten van onze staat, ongeacht het conflictenrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, van toepassing zijn op alle zaken die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de aankoop. van alle producten of diensten via deze site.

Bovendien wordt elke actie om deze Gebruikersovereenkomst af te dwingen voorgelegd aan de federale of nationale rechtbanken. U stemt hierbij in met persoonlijke jurisdictie door dergelijke rechtbanken en ziet af van forumkeuze, jurisdictie of ongelegen forumbezwaren bij dergelijke rechtbanken.

Garantie

TENZIJ ANDERS UITGEDRUKT WIJST https://belgianfilipinolovers.be UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

Contactgegevens

Als u hierover vragen of opmerkingen heeft over onze Servicevoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op:

https://belgianfilipinolovers.be

  • Belgian Filipina Dating
  • Filipina Dating Belgium
  • Filipina Dating Pinoy
  • Filipina Dating Site